هاست آپلود سنتر

3gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 3 گیگابایت مقدار فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 1 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری
5gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 2 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری
10gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 3 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری
15gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 15 گیگابایت مقدار فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 4 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری
20gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 20 گیگابایت مقدار فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 5 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری