سرور مجازی آلمان

GR-plan256تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

 • 256MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 1 Core نوع پردازنده
 • 20GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
GR-plan512تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

 • 512MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 1 Core نوع پردازنده
 • 35GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
GR-plan1024تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

 • 1024MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core نوع پردازنده
 • 50GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
GR-plan2048تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

 • 2048MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core نوع پردازنده
 • 70GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
GR-plan3072تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

 • 3072MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core نوع پردازنده
 • 100GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
GR-plan4096تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

 • 4096MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 3 Core نوع پردازنده
 • 120GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
GR-plan5120تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

 • 5120MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 3 Core نوع پردازنده
 • 150GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل