ابتدا در صورتی که شناسه ای در سایت nic.ir ندارید نسبت به ساخت شناسه جدید از https://www.nic.ir/Create_New_Handle?class=Person اقدام نمایید و در صورتی که از قبل شناسه دارید ابتدا اگر در سبد خرید nic.ir درخواست ثبت و یا تمدید داده اید آن درخواست را حذف کرده و سپس صاحب امتیاز و رابط مالی شناسه خود در سایت […]